Sales Marketing activiteiten plan

intro

Limburg: een vaste waarde binnen de Vlaamse Meeting Industry

Sinds 2016 promoot het Belgian Limburg Convention Bureau (BLCB) Limburg bij meeting planners in binnen- en buitenland en ondersteunt het de Limburgse partners bij het verder professionaliseren in de Meeting Industry.

Het BLCB staat voor samenwerking. Samenwerken met de initiatiefsteden Hasselt, Genk en Lommel maar zeker ook met alle betrokken ondernemers.

En dit is succesvol gebleken. Niet alleen zijn de Limburgse partners overtuigd van het groeipotentieel van de Meeting Industry voor Limburg en verlengden zij intussen hun engagementen. Ook het Conventionbureau van Visit Flanders looft de inspanningen van het BLCB door Limburg als enige groene regio mee te nemen in haar internationale promotie.

Zelfs Nederlands Limburg wil als één Limburg naar de Congresmarkt.

In 2019 zetten we deze succesvolle samenwerking zeker verder. We breiden ze zelfs uit. Door het gebruik van de speerpunten uit de nieuwe kennisindustrie betrekken we ook deze spelers samen met de UHasselt bij de werking van het BLCB. LifeTech, HighTech, Energy en Innovation & Creation worden de topics om congressen en meetings naar Limburg te halen.

Deze congressen zijn namelijk niet alleen goed voor de toeristische ondernemers van Limburg. Deze congressen geven Limburg innovatieve en internationale uitstraling in deze kennisgebieden waardoor de gehele Limburgse economie op een hoger toerental zal draaien. Kennisuitwisseling en het aantrekken van nieuwe investeerders in deze kennisgebieden zijn slechts twee bijkomende voordelen van de verdere groei van het congrestoerisme.

Reinventing is our nature,

Jeroen LUYS
directeur
Igor PHILTJENS
gedeputeerde
voorzitter Toerisme Limburg

Strategie 2019

Daar waar we de eerste 3 jaren met hagel hebben geschoten om maar zoveel mogelijk verschillende zakelijke groepen uit verschillende industrieën en landen aan te trekken, heeft het BLCB vanaf 2019 een duidelijke focus: het aantrekken van associatiecongressen naar de regio.

01. Wat zijn associatiecongressen?
 • Een associatiecongres wordt georganiseerd door een vereniging (associatie) over een bepaald onderwerp binnen een bepaald vakgebied.
 • Deze associaties komen op regelmatige basis samen: jaarlijks, tweejaarlijks en afgeleid van de grotere congressen worden ook eventueel kleinere meetings/ workshops georganiseerd
 • De bestemming wordt bepaald aan de hand van waar de leden van die vereniging gelokaliseerd zijn.
 • Het congres wordt afgewisseld van continent, regio en landen
 • Een lokaal verenigingslid/ vakgenoot dient het initiatief te nemen om het congres in zijn land te hosten, dit betekent ook samenstelling van het programma en andere praktische en inhoudelijke zaken.
 • Vervolgens moet een bidbook worden ingediend en vinden er site inspecties plaats.
 • De beslissing over de bestemming wordt door het associatiebestuur genomen, of er wordt door de leden gestemd.
02. Rol van het BLCB

De taak van het BLCB is in dit proces om de vakspecialist (onderzoeker, professor, chirurg, etc.) te ondersteunen bij de niet-inhoudelijke zaken in het voortraject. Zaken die voornamelijk de bestemming als dé ideale congreslocatie in de spotlight zetten (marketing, bidbook, presentaties, site inspectie, etc.)

Een andere belangrijke taak van het BLCB is ook om de vakspecialisten aan te moedigen dat ze initiatiefnemers worden van congressen die in Limburg georganiseerd kunnen worden. Dit betekent dat het BLCB onderzoek doet naar de verschillende kennisspeerpunten binnen Limburg en kijkt wie de lokale actoren zijn.

Door middel van een exclusief datasysteem van ICCA (International Congress and Convention Association) kan het BLCB nagaan of bepaalde congressen over bepaaldeonderwerpen passen binnen onze regio.

Een congres binnenhalen is een traject van een lange adem, maar als we een bid winnen, is dat niet alleen gunstig voor de MICE-ondernemers (hotels, congreslocaties, dinnerlocaties, transport, etc.), maar ook voor de kennisindustrie van de regio, zoals de incubatoren, campussen, universiteiten en ziekenhuizen. De regionale kennis wordt wereldwijd op de kaart gezet en Limburg profileert zich als een professionele kennisregio.

03. Kennisspeerpunten

De vier kennisspeerpunten waar Limburg zich op richt zijn:

LIFETECH
HIGHTECH

ENERGY
INNOVATION & CREATION

De verschillende kenniscentra en kennisinstituten die Limburg heeft, kunnen we scharen onder deze 4 speerpunten.

04. Waarom de focus van het BLCB op de associatiemarkt?

Door de sluiting van de mijnen en fabrieken en de opkomst van de innovatie- en kenniseconomie in Limburg, wordt Limburg sterk in kennis. Deze kennis leidt niet alleen tot het vestigen van bedrijven hier in de regio die zorgen voor werkgelegenheid, maar ook tot mogelijke congressen die binnen hun werkgebied plaatsvinden. Als een instituut ervoor kiest een congres binnen hun vakgebied naar deze regio te halen, zorgt dat ervoor
dat zij (inter)nationaal aanzien verkrijgen binnen hun vakgebied, niet alleen als organisatie, maar ook op persoonlijk vlak voor de initiatiefnemers. Een bezoek met rondleiding aan de bedrijven en organisaties die meewerken aan het initiatief is dan ook vaker een programmaonderdeel van het congres. Daarnaast zijn tijdens een congres de juiste personen en bedrijven in een gebied aanwezig, die zouden kunnen kiezen voor een nauwere samenwerking met het betreffende instituut, of bereid zijn de mogelijkheid te onderzoeken zich te vestigen in de regio. De aanwezigheid en uitbreiding van de kennisinstituten is niet alleen een voorwaarde om ons te kunnen richten op de associatiemarkt, maar tevens de reden dat het aantrekken van associatiecongressen de juiste strategie is voor de lange termijn.

De MICE-afdeling van Visit Flanders focust zich volledig op de associatiewerking met als doel om in 2021 jaarlijks 300 congressen naar Vlaanderen te halen. De samenwerkingsovereenkomst tussen het BLCB en Visit Flanders is dus alleen mogelijk als het BLCB zich ook richt op het binnenhalen van associatiecongressen.

Binnen Limburg is er een aantal congreslocaties die geen hotelkamers hebben zoals: C-Mine, Thor Central, PXL Conference en Soeverein Arena. Corporate bedrijven die een vergaderarrangement boeken inclusief overnachting hebben de voorkeur voor een one-stop-shop locatie (alles onder één dak). Voor associatiecongressen geldt dat niet. Daar kiezen de deelnemers hun eigen hotellocatie uit in de nabijheid van het congrescentrum. Voorwaarde is wel dat de stad of organisatie optimaal vervoer regelt tussen de hotels en het congrescentrum

In Nederlands Limburg bevinden zich verspreid vier campussen onder de naam Brightlands, die zich richten op Chemie,Smart ServicesAgroculture en Medical Health. Het Maastricht Convention Bureau (MCB) en het MECC zetten ook in op de associatiewerking om zoveel mogelijk congressen rondom deze vier thema’s naar hun regio te krijgen. We zijn in gesprek met Maastricht om te kijken hoe we hierin kunnen samenwerken en ons kunnen versterken om één Limburg te promoten in het buitenland.

Wat gebeurt er met de Meetings & Incentives?

We willen Limburg natuurlijk ook blijven promoten als bestemming voor vergaderingen, teambuildings en incentives die van corporate bedrijven. Vandaar dat we ons als provincie niet alleen op de associatiemarkt richten, maar ook op de corporate markt. Vanuit het BLCB zal grotendeels de focus op de associatiemarkt liggen en vanuit de drie steden Hasselt, Genk en Lommel op de corporatemarkt. Zie ook pagina … Doelgroepen.

05. Corporate Meetings & Incentives

We willen Limburg natuurlijk ook blijven promoten als bestemming voor
vergaderingen, teambuildings en incentives van corporate bedrijven. Vandaar dat we ons als provincie niet alleen op de associatiemarkt richten, maar ook op de corporate markt. Vanuit het BLCB zal grotendeels de focus op de associatiemarkt liggen en vanuit de drie stedelijke Convention Bureaus Hasselt, Genk en Lommel op de corporatemarkt.

Zie ook:

DOELLANDEN & DOELGROEPEN

Doelen & tacktieken

Onze einddoelen komen rechtstreeks voort uit de geformuleerde missie. Aan de hand van bewuste tactieken die kaderen in een doordachte strategie willen we deze doelstellingen vlot en efficiënt realiseren. De doelen voor 2019 zijn geformuleerd in tastbare resultaten die een objectieve evaluatie en gerichte bijsturing mogelijk maken.

01
Naambekendheid Limburg als congres en meeting bestemming in binnen- en buitenland
02
In samenwerking met Visit Flanders 12 associatiecongressen binnenhalen voor 2021
03
Toegangsportal voor alle MICE aanvragen en MICE onderwerpen in Limburg
04
Professionele samenwerking vergroten tussen overheid en ondernemers in Limburg
01
Zelfde aantal corporate leads binnenhalen als 2018

02
Minimaal 50 leads genereren voor Limburg

03
MarCom verbeteren en uitbreiden

04
Minimaal 3 activiteiten organiseren waar partners actief aan bijdragen
 • Deelnemen aan beurzen en workshops
 • Opzetten communities per kennisspeerpunt
 • Famtrips, edutours relatievent en salesdrives
 • Werking BLCB promoten bij kennissectoren in Limburg
 • Lidmaatschap MPI, ICCA en SITE en deelnemen aan hun Activiteiten
 • Deelnemen aan bijeenkomsten en activiteiten Visit Flanders
 • Continuering kwaliteitsdata CRM

 • Uitbouwen van communicatie middelen, zoals interne flyer BLCB
 • Uitbouw van www.blcb.be naar dynamisch platform BLCB
 • Direct mailing, Sen, Klanten/partner, Nieuwsbrieven
 • Meer persberichten

 • Partner bijeenkomsten
 • Bijwonen van meetings in de aansluitende steden
 • Opzetten trainingen voor partners
 • Nieuwsbrieven

Swot-Analyse

Limburg als
zakelijke bestemming

Daar waar we de eerste 3 jaren met hagel hebben geschoten om maar zoveel mogelijk verschillende zakelijke groepen uit verschillende industrieën en landen aan te trekken, heeft het BLCB vanaf 2019 een duidelijke focus: het aantrekken van associatiecongressen naar de regio.

SWOT-ANALYSE

Strenght

 • Geliefde dichtbij-vakantiestemming voor Belgen en Nederlanders zorgt voor een positief imago van Limburg.
 • Samenwerking tussen initiatiefsteden Lommel, Hasselt en Genk onder de coördinerende rol van Toerisme Limburg heeft de provincie als MICE bestemming bekender gemaakt.
 • Centrale ligging binnen de regio, nabijheid van nationale en internationale vliegvelden en een filevrije (bereikbare) provincie.
 • Sterk communicatiethema “Re-inventing is our nature”.
 • Aanwezige kennisinstellingen zorgen ervoor dat Limburg professioneel overkomt en trekt associatie-congressen aan.
 • Samenwerkingsovereenkomst Visit Flanders.
 • Limburg is onverwacht verrassend (Hidden gem).

Weakness

 • Geen grote naamsbekendheid van Limburg als vergader- en incentive-bestemming buiten België.
 • Beperkte bereikbaarheid van de grote steden en unieke eventlocaties in Limburg met (inter-)nationale treinen en andere openbaar vervoer.
 • Beperkt hotelaanbod (zowel totale capaciteit als de capaciteit in één hotel).
 • Beperkte congreslocaties buiten Genk.
 • Beperkte draagvlak op diverse fronten voor inzet op Limburgse kenniseconomie.
 • Nog geen sterk triple-helix platform in Limburg die de kenniseconomie ondersteunt.
 • Beperkte middelen voor uitbouw BLCB

Opportunities

 • De wil tot samenwerking vanuit Maastricht (MECC).
 • Samenwerking aangaan met UHasselt om meer congressen binnen te halen voor Limburg
 • Opkomst Y-generatie die voorkeur heeft voor secundaire en tertiaire steden.
 • Funding Visit Flanders voor association researcher.
 • Komst Corda Noord, zodat Noord Limburg ook meer onder de aandacht komt voor
 • MICE verblijven.
 • Samenwerking met provinciale organisaties die ook Limburgse kennisspeerpunten inzetten in hun strategie, zoals LRM en POM

Threats

 • Concurrentie van de Kunststeden die meer mankracht en middelen hebben om in te zetten op die MICE markt.
 • Economische leven in Limburg beseft nog te weinig het belang van de kennisindustrie en de navolgende congressen.

Doellanden & Doelgroepen

 • Voor de associatiewerking wordt er gewerkt op zowel regionaal niveau (met de lokale kennisinstituten en campussen) als internationaal (daar waar de associatie board members zich bevinden). Ook de salesactiviteiten waaraan het BLCB deelneemt kunnen plaatsvinden binnen Vlaanderen en daarbuiten.
 • Voor de corporate markt richten we ons proactief met name op België, Nederland en Duitsland (het gebied Nordrhein-Westfalen).

De doelgroepen verschillen per werking:

Corporate
(Meeting & Incentives):
 • Corporate bedrijven
 • Incentive- en eventbureaus
 • Destination Management Companies (DMC)
Associaties
(Congressen):
 • Associaties (verenigingen)
 • Professional Conference Organizers (PCO)
 • Lokale kennisinstituten en kenniscentra

We bereiken bovenstaande doelgroepen via diverse sales- en marketingactiviteiten.

BLCB
75% associatiemarkt
25% corporatemarkt


HASSELT

80%

pro-actief corporate

20%

pro-actief associatiemarkt


GENK

80%

pro-actief corporate

20%

pro-actief associatiemarkt


LOMMEL

80%

pro-actief corporate

20%

pro-actief associatiemarkt


Activiteiten overzicht

Activiteit Omschrijving Doelgroep Doel Wanneer Uitvoering
Sales Mission Duitsland* BLCB organiseert een 3 daagse salesdrive in Nordrhein Westfalen waar partners in Limburg 1 dag kunnen deelnemen Eventplanners en corporates Promotie van van MICE in Düsseldorf en Köln Juni 2019 BLCB samen met partners
Sales Mission Brussel* BLCB organiseert een 3 daagse salesdrive in Brussel waar partners in Limburg 1 dag kunnen deelnemen Eventplanners en corporates Promotie van MICE Limburg in Brussel en omgeving April 2019 BLCB samen met partners
Sales Mission Amsterdam* Met een partner in NL gaan we op salesmissie in de Randstad. Partners in Limburg kunnen deelnemen Eventplanners en corporates Promotie van MICE Limburg in de Randstad November 2019 BLCB samen met partners
Limburg Inspiration Seminar*

BLCB organiseert een inspiratiedag waar diverse soorten planners worden uitgenodigd om naar Limburg te komen. Hier krijgen ze een lezing, organiseren we een netwerkbeurs en gaan ze op site visit naar diverse locaties.

Planners lokaal én bovenlokaal

Laten zien dat Limburg inspireert

Februari 2019 BLCB
Lidmaatschap Site/MPI*

Deze internationale vakorganisaties hebben een chapter in België en organiseren op jaarbasis een aantal bijeenkomsten om de netwerken te versterken en de MICE-kennis verder te professionaliseren

MICE suppliers en MICE planners

Netwerken en kennis opdoen Door het hele jaar BLCB
Lidmaatschap Eventonline* Eventonline is een digitaal platform waar planners op zoek gaan MICE bestemmingen in België.

Planners uit België en Nederland

Zichtbaarheid van Limburg in deze grote zoekmachine

Het hele jaar door BLCB
Activiteit Omschrijving Doelgroep Doel Wanneer Uitvoering
Lidmaatschap ICCA* Leden hebben toegang tot de extensieve database die research en acquisitie op de associatiemarkt mogelijk maakt, daarnaast nemen we deel aan ICCA activiteiten (ovb budget) waarbij we kennis kunnen maken met associaties; Internationale associaties Kennis opdoen van de associatie industrie, nieuwe contacten opdoen en bestaande relaties verdiepen uit de associatiemarkt, Gehele jaar BLCB
IMEX* Deelname aan stand van Visit Flanders Internationale associaties Nieuwe contacten opdoen en bestaande relaties verdiepen uit de associatiemarkt 20-23 mei BLCB
Partnership Visit Flanders* Visit Flanders organiseert activiteiten waarbij de partners geïntroduceerd worden bij associaties, bijvoorbeeld lunches, diners, edutours Internationale associaties Gehel e jaar BLCB
Activiteiten gericht op de lokale kennisinstituten* Afspraken en brainstormsessies, met en voor de contacten uit de lokale kennisindustrie Sleutelpersonen verbonden aan de kennisinstituten en Limburg De juiste personen overtuigen een congres binnen hun vakgebied te initiëren of te creëren. Doorlopend BLCB, evt. in combinatie met de bureaus
Community opbouwen* Opbouwen van een afgebakend netwerk van mensen die deze regio een warm hart toedragen en een sleutelrol kunnen spelen bij congreswerving Sleutelpersonen verbonden aan de kennisinstituten en Limburg, overheid, ondersteunende organisaties Een groep vormen waarmee congresinitiatieven worden uitgewerkt en bewerkstelligd, waardoor meer congresleads worden gegenereerd Doorlopend BLCB, evt. in combinatie met de bureaus
Activiteit Omschrijving Doelgroep Doel Wanneer Uitvoering
Persaandacht* Free publicity genereren nav persberichten die uitgestuurd worden in aanloop naar of achteraf de diverse salesactiviteiten. Advertorials (opiniestukken en interviews). Daarnaast zal de focus ook liggen op betaalde content in associactie-vakbladen Lezers van MICE vakmedia Gehele jaar
Nieuwsletter klanten* In het voor-en najaar wordt er een klantennieuwsbrief gestuurd naar totale adressenbestand met daarin de laatste nieuwtjes uit Limburg Klanten en partners Mei en november
Nieuwsletter partners* Middels korte ‘Nieuwsflitsen’ worden de partners van het BLCB op de hoogte gehouden van het laatste nieuws en ontwikkelingen Gehele jaar
Social media* Bijhouden van pagina’s Facebook, LinkedIn en Instagram Partner -en klantennetwerk van BLCB Gehele jaar
Partnerbijeenkomsten* 3 x per jaar minimaal een partner bijeenkomst met een update van de activiteiten van BLCB en een interactieve workshop Partners BLCB januari,juni en november
Website* Uitbouwen met maandelijkse blogs (een persoon die in de schijnwerpers komt te staan) en teambuilding activiteiten Klanten en partners Gehele jaar
CRM* Onderhouden en uitbreiden van Teamleader, het adressensysteem van het BLCB. Er wordt gekeken hoe we onze CRM kunnen koppelen aan de CRM systemen van de Vlaamse conventionbureaus en Visit Flanders BLCB Gehele jaar
Film* In samenwerking met Event Online wordt er een 2-minutenfilm gemaakt die vervolgens 6 weken lang actief op social media en in digitale nieuwsbrieven worden verdeeld. De film wordt door ons zelf ook ingezet ter promotie van MICE Mimburg MICE planners en suppliers Mei (voor IMEX)
Flyer BLCB* Om de kennisinstellingen en associaties te laten zien wat de toegevoegde waarde is van het BLCB wordt er een Engelse brochure gemaakt waarin dit via een infographic wordt uitgelegd Kennisinstellingen en associaties januari

*Klik op de activiteit waar u de volledige beschrijving van wilt zien.

Contact

Belgian Limburg Convention Bureau
Universiteitslaan 3, B-3500 HASSELT

office: +32 (0) 11 3 059 61
info@blcb.be

#belgianlimburg

Belgisch Limburg door de ogen van de Limburgers en hun bezoekers. Ook op bezoek in Limburg? Hashtag je foto op Instagram en deel jouw favoriete plek of bezigheid hier.

C-mine
#sneakpreview of #theworldoftimburton in #cmine #genk
#timburton #opening #belgianlimburg
Lazy Jack
#limburg #mice #promoteam in the house!
#networkevent #bbtonline #differenthotels #meetingenk #meetinhasselt #belgianlimburg
Lazy Jack
#haka #workshop in #antwerp by #bbtonline #scream
Fortes'nickel GmbH
#livecommunication #bureau #fortesnickel in #dusseldorf invited us for a #lunch. It's a #wrap
#belgianlimburg #belgianlimburgconventionbureau
Belgian Limburg Convention Bureau
#happymonday to everyone!
#belgianlimburg #workhardplayhard #usbstick #apples #clipper #tea
Fietsen Door Het Water
De deelnemers aan de site inspection worden ondergedompeld in de Limburgse fietscultuur.
#bid #pitch #siteinspection #visitflanders #cycling #flandersbikevalley #belgianlimburg #imob #toerismelimburg #altijdlimburg #fdhw #fietsendoorhetwater
Frankfurt, Germany
#representing #belgianlimburg at #imex2018 #visitflanders #altijdlimburg
Repost @erikwood @mice.magazine
Hasselt
#lancering van #meetinhasselt met een lezing van #robdavidson over #trends in de #meetingindustry
#belgianlimburg #belgianlimburgconventionbureau #hasselt
Tomorrowland
Gisteren een #backstage tour gehad op #tomorrowland en een geweldige indruk gekregen van dit unieke #edm #danceevent
#livetoday #lovetomorrow #uniteforever
#belgianlimburg #belgium #boom